لیست قیمت هزینه تولید محتوا
( تعرفه تولید محتوا )

سامانه تولید محتوا CBBotپلن 1

سفارش خرید یک مقاله

 

20/000 تومان

 • تعداد ایجاد محتوا / مقاله : 1 عدد
 • محدودیت تعداد کلمات : نامحدود
 • زمان تحویل محتوا : حداکثر 2 ساعت
 • محدودیت تولید محتوا : هر روز 1 عدد
پلن 2

سفارش خرید 5 مقاله

100/000 تومان

90/000 تومان
 • تعداد ایجاد محتوا / مقاله : 5 عدد
 • محدودیت تعداد کلمات : نامحدود
 • زمان تحویل محتوا : حداکثر 2 ساعت
 • محدودیت تولید محتوا : هر روز 2 عدد
پلن 3


سفارش خرید 10 مقاله

200/000 تومان

150/000 تومان
 • تعداد ایجاد محتوا / مقاله : 10 عدد
 • محدودیت تعداد کلمات : نامحدود
 • زمان تحویل محتوا : حداکثر 4 ساعت
 • محدودیت تولید محتوا : هر روز 2 عدد
پلن 4


سفارش خرید 20 مقاله

400/000 تومان

240/000 تومان

 • تعداد ایجاد محتوا / مقاله : 20 عدد
 • محدودیت تعداد کلمات : نامحدود
 • زمان تحویل محتوا : حداکثر 6 ساعت
 • محدودیت تولید محتوا : هر روز 1 عدد
پلن 5


سفارش خرید 50 مقاله

1/000/000 تومان

500/000 تومان
 • تعداد ایجاد محتوا / مقاله : 50 عدد
 • محدودیت تعداد کلمات : نامحدود
 • زمان تحویل محتوا : حداکثر 10 ساعت
 • محدودیت تولید محتوا : هر روز 2 عدد
پلن 6


سفارش خرید 100 مقاله

2/000/000 تومان

800/000 تومان
 • تعداد ایجاد محتوا / مقاله : 100 عدد
 • محدودیت تعداد کلمات : نامحدود
 • زمان تحویل محتوا : حداکثر 12 ساعت
 • محدودیت تولید محتوا : هر روز 2 عدد